terug

Beleidsplan 2020 - 2025

Beleidsplan 2020 – 2025

1. Missie en visie
Missie
Stichting Pimba stimuleert jonge kinderen om piano te spelen dankzij een uniek eenvoudig notenschrift. Herkenbare liedjes, die kinderen kennen van radio en tv, kunnen gratis gedownload worden zodat de kinderen er zelf mee aan de slag kunnen. Zelf pianospelen is niet moeilijk, maar leuk.

Visie
Pimba wil kinderen helpen en ondersteunen bij hun eerste pogingen om zelf een piano of keyboard te bespelen. Pimba doet dit door praktische informatie (partituren en geluidsbestanden) aan te bieden en door een brug te zijn tussen de leefwereld van het kind en het traditionele westerse notatiesysteem.

De Pimba-systematiek is er op gericht om aan kinderen niet alleen (of zelfs in eerste instantie) verstandelijke informatie te bieden. Pimba richt zich juist op het geheel van muziek, het zelf spelen, het ervaren, voelen en begrijpen van het geheel dat muziek is.

‘Pimba Muzieknotatie’ is ontwikkeld door Anton Treffers. Dit zijn partituren in een vereenvoudigd (noten)schrift in een ritmevrije notatie (zonder maatstrepen). Het kind leest de noten en speelt het juiste ritme omdat het het liedje op gehoor kent.

Via de website www.pimba.nl worden de liedjes gratis ter beschikking gesteld van individuele kinderen en hun ouders en docenten. Pimba heeft geen eigen muzikale voorkeur en is genrevrij. Het biedt het kind aan wat stimulerend, mogelijk en herkenbaar is, zonder een voorkeur voor stijl, tijd of cultuur.

2. Vorm

Alle begin is moeilijk, ook in het leren spelen van muziek. De stichting denkt het leren pianospelen op jonge leeftijd te kunnen bevorderen door het gratis ter beschikking stellen van aansprekend lesmateriaal: liedjes, muziekuitleg en spelletjes. Bij alle bladmuziek is altijd minstens één link aanwezig is naar een klinkend voorbeeld.

De liedjes zijn geordend in meerdere ‘levels’. Het eerste level bestaat uit speelmateriaal dat is genoteerd in letters. Het tweede level maakt gebruik van een ritmevrije notatie. Hierbij wordt in het traditionele notenschrift alleen genoteerd welke toets moet worden gespeeld. Alle informatie over maat en ritme wordt geweerd. Ook de lay-out is aangepast. Zo staan opmaten niet aan het eind van een regel, maar zoveel mogelijk op een voor een kind logische plaats. Als ordenend principe worden boogjes gebruikt die de losse noten steeds samenvoegen tot een begrijpelijk deel van het geheel. Deze systematiek wordt ook in het derde en vierde level gehanteerd.

De levels die Pimba volgt zijn niet altijd even strak gescheiden. Op elk level zitten liedjes die wat ‘te moeilijk’ zijn en die daardoor een uitdaging vormen en zicht bieden op de inspanning die nodig is voor liedjes van het volgende level. De liedjes worden gemiddeld moeilijker in de opeenvolgende levels. Globaal wordt een ontwikkeling gevolgd van een enkelvoudige melodie - melodie met grondtonen - melodie met akkoorden. Mollen en kruisen komen in de eerste twee levels alleen incidenteel voor. Vanaf het derde level worden regelmatig mollen en kruisen gebruikt en worden geleidelijk akkoordsymbolen toegevoegd aan de partituur waarmee kinderen grondtonen (of incidenteel complete akkoorden) kunnen spelen. In het vierde level worden incidenteel suggesties gegeven voor het gebruik van omkeringen en/of eenvoudige akkoordbrekingen.

3. Activiteiten

De belangrijkste activiteit van het komende jaren is het verbreden en verruimen van het aanbod via de website. Dat wil zeggen: meer liedjes toevoegen, ook gericht op andere landen. Ook willen wij mogelijke meertaligheid ontwikkelen, hierbij moet wel rekening gehouden worden met de verschillende systemen in andere landen (bijvoorbeeld do-re-mi in plaats van c-d-e).

Spelen & leren vallen bij Pimba samen. De kern van de Pimba-systematiek ligt dan ook in het aanbieden van speelmateriaal waarmee het kind zelf en heel vanzelfsprekend mee aan de slag kan. Doel is ook dat kinderen makkelijk zelf kunnen beoordelen of een liedje op een bepaald level de inspanning van het leren waard is, of niet.

Bij elk liedje worden tips toegevoegd die het kind helpen om het liedje goed te spelen, bijvoorbeeld in de vorm van vingerzettingen en studietips. Deze aanwijzingen zijn nooit dogmatisch bedoeld alsof alleen dit de enige goede manier van spelen zou zijn. Ook in psychomotorisch opzicht staat het eigene van het kind centraal.

Bij (bijna) alle arrangementen in Pimba staan zingbare teksten. Zingen is vaak de directste en intiemste uiting van onze menselijke muzikale essentie. Liedteksten kunnen vaak heel behulpzaam zijn bij het (leren) spelen van melodieën. Het kind zingt ze als het ware in zichzelf mee waardoor veel moeilijkheden (speeltechnisch of ritmisch) niet alleen verdwijnen maar zich doorgaans zelfs helemaal niet voordoen.

4. Website

De website www.pimba.nl is het middel waarmee wij ons doel willen bereiken. Omdat wij kinderen zelf stimuleren tot pianospelen, is de website in look & feel gericht op kinderen en deze zal ook verder zo doorontwikkeld worden.

Ook willen wij de mogelijkheid ontwikkelen voor externe personen om zelf liedjes toe te voegen in partituur en midi files. Hiervoor moeten wij een format ontwikkelen (notatie) en de mogelijkheden onderzoeken van specifieke software of office 365.

Om meer gebruik van Pimba te stimuleren is een betere zichtbaarheid nodig. Dit kunnen we bewerkstelligen door:
• Het CMS verbeteren en vindbaarheid in zoekmachines verbeteren.
• Zichtbaarheid en promotie ontwikkelen via marcom en social media.

5. Financiën

De stichting is voor haar inkomsten afhankelijk van donaties en legaten. Mogelijkheden voor fondsenwerving zullen onderzocht worden.

De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Aan de leden van het bestuur kan geen loon worden toegekend.

6. Stichting Pimba

De stichting is opgericht op 10 juli 2020 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op 13 juli 2020 onder nummer 78560160.
RSIN: 861450188

Bestuur
Dhr. A.T. Treffers, voorzitter en penningmeester
Mevr. M.Th. Naber, secretaris
Dhr. F.M. van den Hombergh, lid
Dhr. Th. Bierman, lid

7. Contact

Zuider Buiten Spaarne 104 zwart
2012 AC Haarlem
E: info@pimba.nl
M: 06-25088545

Bankgegevens 
Stichting Pimba NL07 BUNQ 2045 2741 36
BIC/SWIFT BUNQNL2AXXX

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

E-mailadres: