terug

Didactiek en methodiek

Engelse vlag2 

Visie en doel
Pimba wil kinderen helpen en ondersteunen bij hun eerste pogingen om zelf een piano of keyboard te bespelen. Pimba doet dit door praktische informatie aan te bieden en door een brug te zijn tussen de leefwereld van het kind en het traditionele westerse notatiesysteem. De Pimba-systematiek is er op gericht om aan kinderen niet alleen (of zelfs in eerste instantie) verstandelijke informatie te bieden. Pimba richt zich juist op het geheel van muziek, het zelf spelen, het ervaren, voelen en begrijpen van het geheel dat muziek is.

Leermiddelen
Pimba probeert deze doelstellingen o.a. te realiseren m.b.v. een website met info, spelletjes, en liedjes. De liedjes zijn genoteerd in een voor een kind makkelijk te begrijpen notatie. Centraal staat in Pimba een overzichtelijke ritmevrije notatie (zie hieronder). Bij alle bladmuziek is altijd minstens één link aanwezig is naar een klinkend voorbeeld.

Spelend leren
Spelen en leren vallen bij Pimba samen. Er wordt weliswaar ook kennis aangeboden in het onderdeel ‘Muziekuitleg’, maar de kern van de Pimba-systematiek ligt in het aanbieden van speelmateriaal waarmee het kind zelf aan de slag kan. De systematiek van Pimba is erg vanzelfsprekend. Het kind ervaart geen al te grote onbegrijpelijke hobbels in de ritmevrije muzieknotatie. Het kind kan makkelijk zelf beoordelen of een liedje op een bepaald level de inspanning van het leren waard is, of niet.

Notatie
De liedjes zijn geordend in meerdere ‘levels’. Het eerste level bestaat uit speelmateriaal dat is genoteerd in letters. Het tweede level maakt gebruik van een ritmevrije notatie. Hierbij wordt in het traditionele notenschrift alleen genoteerd welke toets moet worden gespeeld. Alle informatie over maat en ritme wordt geweerd. Ook de layout is aangepast. Zo staan opmaten niet aan het eind van een regel, maar zoveel mogelijk op een voor een kind logische plaats. Als ordenend principe worden boogjes gebruikt die de losse noten steeds samenvoegen tot een begrijpelijk deel van het geheel. Deze systematiek wordt ook in het derde en vierde level gehanteerd.

Levels
De levels die Pimba volgt zijn niet altijd even strak gescheiden. Op elk level zitten liedjes die wat ‘te moeilijk’ zijn en die daardoor een uitdaging vormen en zicht bieden op de inspanning die nodig is voor liedjes van het volgende level. De liedjes worden gemiddeld moeilijker in de opeenvolgende levels. Globaal wordt een ontwikkeling gevolgd van een enkelvoudige melodie - melodie met grondtonen - melodie met akkoorden. Mollen en kruisen komen in de eerste twee levels alleen incidenteel voor. Vanaf het derde level worden regelmatig mollen en kruisen gebruikt en worden geleidelijk akkoordsymbolen toegevoegd aan de partituur waarmee kinderen grondtonen (of incidenteel complete akkoorden) kunnen spelen. In het vierde level worden incidenteel suggesties gegeven voor het gebruik van omkeringen en/of eenvoudige akkoordbrekingen.

Genrevrij
Pimba heeft geen eigen muzikale voorkeur maar biedt het kind aan wat stimulerend, mogelijk en herkenbaar is, zonder een eigen voorkeur voor stijl, tijd of cultuur.

Speeltechniek
Bij elk liedje worden tips gegeven die het kind helpen om het liedje goed te spelen, bijvoorbeeld in de vorm van vingerzettingen en studietips. Deze aanwijzingen zijn nooit dogmatisch bedoeld alsof alleen dit de enige goede manier van spelen zou zijn. Ook in psychomotorisch opzicht staat het eigene van het kind centraal.

Zingen
Bij (bijna) alle arrangementen in Pimba staan zingbare teksten. Zingen is vaak de directste en intiemste uiting van onze menselijke muzikale essentie. Liedteksten kunnen vaak heel behulpzaam zijn bij het (leren) spelen van melodieën. Het kind zingt ze als het ware in zichzelf mee waardoor veel moeilijkheden (speeltechnisch of ritmisch) niet alleen verdwijnen maar zich doorgaans zelfs helemaal niet voordoen!

Tenslotte
Pimba wil faciliteren. Pimba wil geen alternatief zijn voor de reguliere muziekles. En .... je kunt met Pimba een heel eind komen, ook zonder leraar. Pimba is gewoon blij met ieder kind, iedere leerling of leraar die iets aan Pimba heeft!

 

 Pagina eind 

 

Vision and aim 
It is Pimba´s aim to help and support children in their first attempts to play a piano or keyboard. Pimba does this by offering practical information and providing a bridge between the world of the child and the traditional western system of musical notation. The Pimba system does not offer only theoretical information. It focuses on the bigger picture: playing, experiencing, feeling and understanding music in its entirety.

Teaching materials
Pimba tries to achieve these aims through, among others, a website with information, games and songs. The songs are notated in a way that is easy for a child to understand. Fundamental to the Pimba system is a clear rhythm-free notation (see below). For all sheet music there is always at least one link to an audible example.

Learning while playing
With Pimba, playing and learning go hand in hand. It is true that theory is offered in the section ‘musical explanation’, but it is the availability of playing material to get the child started that lies at the heart of the Pimba system. The Pimba system is very easy to use. The pupil will not encounter any serious obstacles in the rhythm-free musical notation. He or she can easily judge whether a song at a certain level is worth learning or not.

Notation
The songs are sorted into several ‘levels’. The first level consists of playing material that is notated in letters. The second level uses a rhythm-free notation. This means that the sheet music only shows which notes have to be played. All other information about timing and rhythm has been left out. The layout has also been altered. Pick-up notes (upbeats) are not shown at the end of a line, but in a position which for a child is more logical. To create order, phrase marks (slurs) are used which link the individual notes to make the whole thing comprehensible. This method is also used in the third and fourth levels.

Levels
There is no rigid division between the levels of the Pimba system. At each level there are songs which may be ‘too difficult’, thereby providing a challenge as well as giving insight into the effort needed for the next level. The songs become progressively more difficult as the levels go up. The general approach is: from simple melody - to melody with bass notes - to melody with chords. In levels one and two sharps and flats only occur occasionally. From the third level sharps and flats occur regularly and gradually chord symbols are added to the score with which children can play the bass notes (or sometimes complete chords). At the fourth level suggestions are made occasionally in respect of chord inversions or easy arpeggios.

Genre-free
Pimba does not favour any one type of music, style, period or culture. It offers something which is familiar, which will inspire, and which is within the capability of the child.

Playing technique
There are tips with each song to help the child play it well, such as suggestions for fingering and method of study. These tips are not intended to be the only way to play the piece properly. The child’s own psyche and motor skills are more important.

Singing
Almost all arrangements in Pimba have lyrics. Singing is often the most direct and intimate expression of our musicality. Lyrics are often helpful when learning to play melodies. When a child sings them to himself, rhythmic or playing difficulties not only often disappear but may not even occur!

In conclusion
Pimba wants to facilitate. Pimba does not wish to be an alternative for regular music lessons. But … with Pimba you can get a long way, even without a teacher. Pimba is just happy with every child, pupil or teacher who may benefit from using it.


The Pimba Foundation (Stichting Pimba) was established on July 10, 2020. More information can be found on the page 'About the Pimba Foundation' (Dutch only).

Nederlandse vlag2

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

E-mailadres: